Kategoria: Finanse publiczne w Polsce

Dom opieki z rehabilitacją

Polskie, bardzo stare powiedzenie mówi, że starość nie radość i niestety pod wieloma względami jest to prawda. Osoby na emeryturze

Usługi detektywistyczne Poznań – odnalezienie zaginionych osób

Odnalezienie zaginionych osób wcale nie jest prostym w realizacji zadaniem, dlatego też warto polegać czasami na usługach detektywistycznych, które doprowadzić

ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW PAŃSTWOWYCH

Pojęcie zamknięcia rachunków państwowych użyte zostało w art. 146 ust. 3 pkt 6 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem Rada Ministrów

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostki samorządu terytorialnego, a szczególnie gminy, są bardzo zróż­nicowane pod względem takich cech jak liczba ludności, powierzchnia czy potencjał ekonomiczny.

USTAWA O DOCHODACH JST

Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określającą:źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i

OKREŚLENIE FORMY ORGANIZACYJNEJ

Decydując się na utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej i powierzenie jej wykonywania zadania, władze samorządowe muszą okre­ślić jej formę organizacyjną. Katalog dostępnych

SUBWENCJA OGÓLNA I DOTACJE

Subwencja ogólna spełnia w systemie dochodów samorządowych po­dwójną rolę. Jest źródłem środków na finansowanie zadań samorządowych z dziedziny oświaty, a

PODZIAŁ SUBWENCJI

Części: wyrównawcza i oświatowa adresowane są do gmin, powiatów i województw, część równoważąca — do gmin i powiatów, a część

ROLA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Podstawowym instrumentem wyrównywania sytuacji finansowej JST jest część wyrównawcza. Części: regionalna i równoważąca mają charakter uzupełniający, a podstawowym powodem ich

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwo­ty uzupełniającej. Kwota podstawowa służy wspieraniu JST o najniższych dochodach, kwota

KWOTA PODSTAWOWA CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Mechanizm podziału kwoty podstawowej jest dla wszystkich rodzajów JST oparty na podobnej zasadzie, z tym że algorytm przyjęty dla gmin

W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW

Gdy dysponent środków budżetowych zaciągnie zobowiązanie (np. dokona zamówienia usługi lub dostawy towarów, zatrudni kolejnego pracownika), wy­datek jest już nieuchronną