Kategoria: Finanse publiczne w Polsce

WYLICZANIE KWOTY PODSTAWOWEJ

Pamiętać należy, że dla potrzeb rozliczenia subwencji ogólnej miasta na prawach powiatu traktuje się na równi z powiatami. Otrzymują więc

PODSTAWA DO USTALENIA

Podstawą do ustalenia, którym gminom przysługuje część podstawowa kwoty wyrównawczej, jest wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, wyliczany — przy

DLA CELÓW USTALENIA KRĘGU JST

Kwota podstawowa części wyrównawczej przysługuje tym gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca G jest mniejszy od 92%

MNIEJSZA GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Wybór ten jest — w naszym przekonaniu — trafny, szczególnie w od­niesieniu do gmin i powiatów. Mniejsza gęstość zaludnienia (charaktery­styczna

CZĘŚĆ ZRÓWNOWAŻONA I REGIONALNA

Źródłem części równoważącej (dla gmin i powiatów) oraz części regio­nalnej są wpłaty do budżetu państwa dokonywane — zgodnie z ustawą

DO DOKONYWANIA WPŁAT DO BUDŻETU

Do dokonywania wpłat do budżetu państwa obowiązane są: gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 150% średniej krajowej, powiaty i miasta

OKREŚLAJĄC ZASADY PODZIAŁU

Znacznie dokładniej opisano natomiast w ustawie o dochodach jedno­stek samorządu terytorialnego zasady podziału części regionalnej, choć i tu zasady podziału

OBOWIĄZUJĄCE ALGORYTMY

40% ogólnej kwoty części regionalnej dzieli się między woje­wództwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa

CZĘŚĆ OŚWIATOWA

Wątpliwości budzić może fakt, iż zadania oświatowe, będące zadaniami własnymi JST, są finansowane przy pomocy subwencji ogólnej, a nie przez

PRZYZNAWANE JST

Takiemu założeniu odpowiadały wszystkie obowiązujące kolejno algorytmy wyznaczania wielkości subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego

SPOSÓB USTALENIA OGÓLNEJ KWOTY SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

Sposób ustalania ogólnej kwoty subwencji oświatowej regulują przepi­sy art. 27 i art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać z budżetu dotacje: na zadania zlecone z mocy ustaw,na zadania zlecone na mocy porozumień z organami