CZĘŚĆ ZRÓWNOWAŻONA I REGIONALNA

Źródłem części równoważącej (dla gmin i powiatów) oraz części regio­nalnej są wpłaty do budżetu państwa dokonywane — zgodnie z ustawą o do­chodach jednostek samorządu terytorialnego — przez jednostki samorządu terytorialnego, w których dochody — przeliczone na jednego mieszkańca ze wskazanych w ustawie tytułów przekraczają graniczny poziom, wyra­żony jako procent średnich dochodów z tych tytułów w całej Polsce.Mechanizm wyrównywania finansowego działa więc w dwie strony—jed­nostki o stosunkowo wysokich dochodach dokonują wpłat do budżetu, jednost­ki finansowo słabsze są z tego budżetu zasilane. Przyjęcie zasady, iż wszystkie wpłaty JST do budżetu muszą być wykorzystane na wypłaty subwencji powo­duje, że wpłaty JST można traktować jako instrument redystrybucji środków między samorządami, a nie jako sposób na zwiększenie dochodów budżeto­wych, choć formalnie wpłaty gmin są do dochodów budżetu państwa zaliczane.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)