DLA CELÓW USTALENIA KRĘGU JST

Kwota podstawowa części wyrównawczej przysługuje tym gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca G jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkań­ca obliczonego dla wszystkich gmin, który dalej będziemy oznaczali przez Gg. Należną gminie kwotę wyrównania, przypadającą na jednego mieszkań­ca, oblicza się jako część różnicy między graniczną wartością 92% średnie­go wskaźnika dla Polski i wskaźnika obliczonego dla danej gminy, przy czym im mniejsze są dochody gminy na jednego mieszkańca, tym większa część różnicy jest rekompensowana.Dla celów ustalenia kręgu JST uprawnionych do otrzymania kwoty uzupełniającej, dla każdego rodzaju jednostek (czyli dla gmin, powiatów i województw) wybrano jedną wielkość (zmienną), której poziom w istotny sposób wpływa na wysokość niezbędnych wydatków. Za pod­stawę ustalenia uprawnień i wyliczenia należnych kwot uzupełniających przyjęto:dla gmin — gęstość zaludnienia,dla powiatów — stopę bezrobocia,dla województw — liczbę mieszkańców województwa.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)