KWESTIA DOTACJI NA ZADANIA ZALECONE

Kwestię dotacji na zadania zlecane jednostkom samorządu terytorialne­go w drodze porozumień potraktowano w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego bardzo skrótowo — w art. 45 stwierdzono jedy­nie, iż: „Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień zawartych z organami admini­stracji rządowej, otrzymuje od tych organów dotacje celowe w kwocie wy­nikającej z zawartego porozumienia”. Mimo dużej zwięzłości przepis ten wydaje się regulować problem w wystarczający sposób, pozostawiając wszelkie (w tym i finansowe) warunki porozumienia do uznania stron poro­zumienia. Swoboda kształtowania warunków porozumienia jest przy tym — Szczególnym rodzajem dotacji na zadania zlecone są dotacje przekazywa­ne powiatom na „realizację zadań wykonywanych straży i inspekcji”.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)