OKREŚLAJĄC ZASADY PODZIAŁU

Znacznie dokładniej opisano natomiast w ustawie o dochodach jedno­stek samorządu terytorialnego zasady podziału części regionalnej, choć i tu zasady podziału 30% ogólnej kwoty części regionalnej pozostawiono do ustalenia w rozporządzeniu Ministra Finansów . Określając zasady po­działu Minister Finansów winien — tak jak w przypadku podziału części równoważącej — uwzględnić sytuację finansową województw, a w szcze­gólności — wydatki samorządów województw na zadania z zakresu regio­nalnych kolejowych przewozów pasażerskich.Podział pozostałych 70% określono precyzyjnie w art. 25 ustawy o do­chodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącego, że:20% ogólnej kwoty części regionalnej dzieli się między wojewódz­twa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju. 

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)