OKREŚLENIE FORMY ORGANIZACYJNEJ

Decydując się na utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej i powierzenie jej wykonywania zadania, władze samorządowe muszą okre­ślić jej formę organizacyjną. Katalog dostępnych form organizacyjnych obejmuje w zasadzie wszyst­kie opisane wcześniej rodzaje jednostek organizacyjnych działających w sek­torze finansów publicznych. W sektorze samorządowym mogą więc działać:jednostki budżetowe, przy których mogą być tworzone gospodar­stwa pomocnicze,zakłady budżetowe,instytucje kultury,samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.W ustawowo przewidzianych przypadkach w JST funkcjonują również fundusze celowe. Fundusze te nie mogą być natomiast tworzone przez orga­ny jednostek samorządowych. Władze samorządowe nie mogą również two­rzyć podmiotów, które moglibyśmy uznać za samorządowe odpowiedniki agencji rządowych. Istnieją jednak agencje samorządowe utworzone na mo­cy ustaw. Są to wojewódzkie kolumny transportu sanitarnego oraz woje­wódzkie ośrodki ruchu drogowego funkcjonujące jako instytucje samorzą­dów wojewódzkich.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!