This is default featured slide 1 title

USTAWA O DOCHODACH JST

Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określającą:źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i

OKREŚLENIE FORMY ORGANIZACYJNEJ

Decydując się na utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej i powierzenie jej wykonywania zadania, władze samorządowe muszą okre­ślić jej formę organizacyjną. Katalog dostępnych

SUBWENCJA OGÓLNA I DOTACJE

Subwencja ogólna spełnia w systemie dochodów samorządowych po­dwójną rolę. Jest źródłem środków na finansowanie zadań samorządowych z dziedziny oświaty, a

PODZIAŁ SUBWENCJI

Części: wyrównawcza i oświatowa adresowane są do gmin, powiatów i województw, część równoważąca — do gmin i powiatów, a część

ROLA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Podstawowym instrumentem wyrównywania sytuacji finansowej JST jest część wyrównawcza. Części: regionalna i równoważąca mają charakter uzupełniający, a podstawowym powodem ich

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwo­ty uzupełniającej. Kwota podstawowa służy wspieraniu JST o najniższych dochodach, kwota

KWOTA PODSTAWOWA CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Mechanizm podziału kwoty podstawowej jest dla wszystkich rodzajów JST oparty na podobnej zasadzie, z tym że algorytm przyjęty dla gmin

W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW

Gdy dysponent środków budżetowych zaciągnie zobowiązanie (np. dokona zamówienia usługi lub dostawy towarów, zatrudni kolejnego pracownika), wy­datek jest już nieuchronną

WYLICZANIE KWOTY PODSTAWOWEJ

Pamiętać należy, że dla potrzeb rozliczenia subwencji ogólnej miasta na prawach powiatu traktuje się na równi z powiatami. Otrzymują więc

PODSTAWA DO USTALENIA

Podstawą do ustalenia, którym gminom przysługuje część podstawowa kwoty wyrównawczej, jest wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, wyliczany — przy

DLA CELÓW USTALENIA KRĘGU JST

Kwota podstawowa części wyrównawczej przysługuje tym gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca G jest mniejszy od 92%

MNIEJSZA GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Wybór ten jest — w naszym przekonaniu — trafny, szczególnie w od­niesieniu do gmin i powiatów. Mniejsza gęstość zaludnienia (charaktery­styczna