This is default featured slide 1 title

CZĘŚĆ ZRÓWNOWAŻONA I REGIONALNA

Źródłem części równoważącej (dla gmin i powiatów) oraz części regio­nalnej są wpłaty do budżetu państwa dokonywane — zgodnie z ustawą

DO DOKONYWANIA WPŁAT DO BUDŻETU

Do dokonywania wpłat do budżetu państwa obowiązane są: gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 150% średniej krajowej, powiaty i miasta

OKREŚLAJĄC ZASADY PODZIAŁU

Znacznie dokładniej opisano natomiast w ustawie o dochodach jedno­stek samorządu terytorialnego zasady podziału części regionalnej, choć i tu zasady podziału

OBOWIĄZUJĄCE ALGORYTMY

40% ogólnej kwoty części regionalnej dzieli się między woje­wództwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa

CZĘŚĆ OŚWIATOWA

Wątpliwości budzić może fakt, iż zadania oświatowe, będące zadaniami własnymi JST, są finansowane przy pomocy subwencji ogólnej, a nie przez

PRZYZNAWANE JST

Takiemu założeniu odpowiadały wszystkie obowiązujące kolejno algorytmy wyznaczania wielkości subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego

SPOSÓB USTALENIA OGÓLNEJ KWOTY SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

Sposób ustalania ogólnej kwoty subwencji oświatowej regulują przepi­sy art. 27 i art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać z budżetu dotacje: na zadania zlecone z mocy ustaw,na zadania zlecone na mocy porozumień z organami

FORMALNA PODSTAWA KALKULACJI

Formalną podstawą kalkulacji wy­sokości tych dotacji są przepisy art. 49 ust. 1 i 3 ustawy o dochodach jedno­stek samorządu terytorialnego,

PODZIAŁ MIĘDZY JEDNOSTKI

Podziału tych kwot po­między jednostki samorządu terytorialnego dokonują dysponenci części bu­dżetowych, w których zaplanowano dotacje — a więc przede wszystkim

USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI

W efekcie trzeba więc uznać, że ustalanie wielkości dotacji na zadania zlecone odbywa się w sposób mocno arbitralny, a na

ZWIĘKSZENIE ELASTYCZNOŚCI KORZYSTANIA Z PRZYZNANYCH DOCHODÓW

W naszym przekonaniu problemu kalkulacji dotacji na zadania zlecone nie da się rozwiązać na gruncie obowiązujących obecnie przepisów. Jedy­nym rozsądnym

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)