PODZIAŁ SUBWENCJI

Części: wyrównawcza i oświatowa adresowane są do gmin, powiatów i województw, część równoważąca — do gmin i powiatów, a część regional­na — do województw. Poza częścią oświatową pozostałe składniki subwencji kierowane są tylko do wybranych jednostek spełniających kryteria określone w ustawie o dochodach JST lub w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy. Mają więc charakter wyrównawczy, a ich zadaniem jest finanso­we wsparcie tych JST, które albo dysponują dochodami niewystarczają­cymi dla pokrycia standardowych kosztów samorządowych, albo ze względu na warunki działania zmuszone są do ponoszenia większych wy­datków.Pamiętać należy, że podział subwencji na części w żadnym stopniu nie rozstrzyga o przeznaczeniu kwot uzyskiwanych przez poszczególne JST z subwencji ogólnej. Nie ma więc — w szczególności — żadnego formal­nego związku między przyznaną danej JST kwotą subwencji ogólnej, a uchwalanymi w budżecie tej JST wydatkami na oświatę.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!