SPECYFIKA DOTACJI

Specyfi­ka tych dotacji polega na tym, że owe straże i inspekcje nie są jednostkami sa­morządowymi, lecz jednostkami administracji rządowej, choć w odniesieniu do straży i inspekcji powiatowych starostowie posiadają dość istotne uprawnie­nia. Powiaty mogą więc otrzymywać dotacje na zadania straży i inspekcji wy­łącznie w celu przekazania tych dotacji ich właściwym adresatom. Mechanizm ten był wykorzystywany do finansowania powiatowych komend policji, a był i jest wykorzystywany do finansowania powiatowych komend straży pożarnej.Oprócz dotacji na zadania zlecone, będących stałym składnikiem do­chodów każdej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, JST mogą również otrzymywać z budżetu państwa dotacje na:usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków in­nych klęsk żywiołowych,finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych, przez co rozumie się w pierwszym rzędzie dotacje na pokrycie — całkowite lub częściowe — kosztów realizacji zadań dofinansowywanych ze środków budżetowych Unii Europejskich oraz z innych źródeł udzie­lonej Polsce bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)