SPOSÓB USTALENIA OGÓLNEJ KWOTY SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

Sposób ustalania ogólnej kwoty subwencji oświatowej regulują przepi­sy art. 27 i art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto­rialnego, stanowiące, iż: wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jedno­stek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa,kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwo­tę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Łatwo można stwierdzić, że zasada ta nie gwarantuje utrzymania w ko­lejnych latach wartości subwencji oświatowej gwarantującej pokrycie stan­dardowych kosztów wykonywania zadań oświatowych.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)