W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW

Gdy dysponent środków budżetowych zaciągnie zobowiązanie (np. dokona zamówienia usługi lub dostawy towarów, zatrudni kolejnego pracownika), wy­datek jest już nieuchronną konsekwencją wcześniejszych decyzji. Kontrolując sam fakt dokonania wydatku, możemy więc wykryć nieprawidłowości w wyko­nywaniu budżetu, lecz na ogół nie możemy im już zapobiec. Rodzi to potrzebę wdrożenia mechanizmu dyscyplinującego sam proces zaciągania zobowiązań, lub — mówiąc ogólniej — proces programowania sposobu wykonywania za­dań nałożonych na jednostki finansowane z budżetu państwa (problem ten do­tyczy zresztą również innych instytucji sektora finansów publicznych).W praktyce współczesnych systemów budżetowych mechanizmy wy­muszające prawidłowość dokonywania wydatków konstruuje się:albo wprowadzając sformalizowany system wstępnej kontroli zacią­gania zobowiązań lub wręcz wprowadzając obowiązek uzyskania zgody organu odpowiadającego za wykonanie budżetu na zaciągnięcie kon­kretnego zobowiązania,albo opierając kontrolę wydatków na konsekwentnym egzekwowa­niu zasady rozliczania wydatków poprzez ich planowane efekty, a więc na zastosowaniu metod budżetowania zadaniowego.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!