ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW PAŃSTWOWYCH

Pojęcie zamknięcia rachunków państwowych użyte zostało w art. 146 ust. 3 pkt 6 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem Rada Ministrów kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków pań­stwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu. Co oznacza akt uchwalenia zamknięcia rachunków państwowych, w Konstytucji nie wyjaśniono. Wyda­je się jednak, że należy przez to rozumieć oficjalne zatwierdzenie przez Ra­dę Ministrów kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa. W takim ujęciu cy­towany przepis nakazywałby Radzie Ministrów, by oddzielnie zatwierdziła wielkości ujęte w sprawozdaniu, a oddzielnie — samo sprawozdanie, jako dokument przedkładany przez nią Sejmowi. W praktyce Rada Ministrów je­dynie zatwierdza sprawozdania z wykonania budżetu państwa.Sporządzone przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej winno być przedstawione Sejmowi nie później niż 31 maja ro­ku następującego po roku budżetowym. W tym samym terminie Rada Mini­strów obowiązana jest przekazać sprawozdanie Najwyższej Izbie Kontroli. Odmiennie niż w przypadku projektu ustawy budżetowej nie przewidziano możliwości późniejszego przedłożenia sprawozdania.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele politycznych ciekawostek, serwis powstał z myślą o społeczeństwie. Zapraszam do czytania!